โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
จัดการศึกษาตามปรัชญาของโรงเรียน คือ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

ผู้บริหารโรงเรียน

ดร.สมชัย สินแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image