โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
จัดการศึกษาตามปรัชญาของโรงเรียน คือ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

ผู้บริหารโรงเรียน

นายวสันต์ บรรลือทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี