กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสิทธิโชค มะเดื่อ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเอื้อมพร นารโท
ครู คศ.3

นางอุษา สอนสาย
ครู คศ.3

นางสุภาพ ไสวเวียง
ครู คศ.2

นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อน
ครู คศ.2

นางสาวเจมจิรา หินแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวสิริธิดา เสาหงษ์
ครู คศ.1

นางสาวพจนีย์ แซ่ตั้ง
ครู คศ.1

นางสาวสุรัตนา สอนเฉลิม
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์ หนูน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรญา เติมโพก
ครูผู้ช่วย