กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์
ครู คศ.3

นางรวงทิพย์ บุญพาลี
ครู คศ.3

นายกอบชัย มัณยานนท์
ครู คศ.2

นางสาวศิวพร แก้วเกตุ
ครู คศ.1

นางพิชญ์ธิดา รื่นแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ยิ้มน้อย
ครู คศ.1

นายภัทร ประทับทอง
ครู คศ.1

นางสาวณิชกานต์ อรชร
ครูผู้ช่วย