โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
จัดการศึกษาตามปรัชญาของโรงเรียน คือ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม"

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

นายวสันต์   บรรลือทรัพย์

รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

นายกรีธา   นามทิพย์  

รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

นางสาววัณภาสิณี   ยิ้มประเสริฐ  

รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

นางเจนจิรา   กิ่งสวัสดิ์