กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพรชัย   ระวังวงศ์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย

ครู คศ.3

นางศุภมาศ  ทอดสนิท
ครู คศ.1