กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพรชัย ระวังวงศ์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณรรฐมน ผึ่งผาย

ครู คศ.3

นางสาวระรินชื่อมชิต
ครู คศ.2

นางศุภมาศ ทอดสนิท
ครูผู้ช่วย