กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพรชัย   ระวังวงศ์
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวณรรฐมน  ผึ่งผาย

ครู คศ.3

นางสาวระริน  เชื่อมชิต
ครู คศ.2

นางศุภมาศ  ทอดสนิท
ครูผู้ช่วย