กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุภาพ ไสวเวียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

นางเอื้อมพร นารโท
ครู คศ.3

นางอุษา สอนสาย
ครู คศ.3

นางสาวนพวรรณ อินทร์อ่อน
ครู คศ.2

นางสาวเจมจิรา หินแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวสิริธิดา เสาหงษ์
ครู คศ.2

นายสิทธิโชค มะเดื่อ

ครู คศ.1

นางสาวพจนีย์ แซ่ตั้ง
ครู คศ.1

นางสาวสุรัตนา สอนเฉลิม
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์ หนูน้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรญา เติมโพก
ครูผู้ช่วย