กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นางสุภาพ  ไสวเวียง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางเอื้อมพร  นารโท
ครู คศ.3

นางอุษา  สอนสาย
ครู คศ.3

นางสาวเจมจิรา  หินแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวนพวรรณ  อินทร์อ่อน
ครู คศ.3

นางสาวสิริธิดา  เสาหงษ์
ครู คศ.2

 นายสิทธิโชค  มะเดื่อ 

ครู คศ.2

นางสาวพจนีย์  แซ่ตั้ง
ครู คศ.1

นางสาวสุรัตนา  สอนเฉลิม
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์  อุดมผล
ครู คศ.1

นายธนวัฒน์  หนูน้อย
ครูผู้ช่วย