คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวญารินดา  ทัพเพ็ชร์
ประธานสภานักเรียน

นายนพสัณห์  ประกอบชาติ
รองประธานสภานักเรียน ด้านอำนวยการ

นายไวภพ  บุญเทียน
รองประธานสภานักเรียน ด้านวัดผล

นางสาวธาราทิพย์  วงษ์สุวรรณคูหา
เลขาธิการสภานักเรียน

นางสาวอชิรญา  ศรีวิลัย
เหรัญญิก

นางสาวศลิษา  อ่อนนุ่ม
เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกัญญาณัฐ  ใจชื่นบาน
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

างสาวนภสร  พริ้งสกุล
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นางสาวบุญสิตา  ชังชะอ้อ
หัวหน้าฝ่ายศิลป์และกิจกรรม

างสาวอริศรา  เสาวะทอง
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายฑีฆวัฒน์  พ่วงตรง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายเศรษฐิชัย  อินทร์อ่อน
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นายวีรภาค  จิตชาตรี
หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

นางสาวชลธิชา  สายบัว
หัวหน้าฝ่ายธุรการและเอกสาร

ผู้ช่วย

นายบัณฑิต  ไชยสงคราม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภานักเรียน

นางสาวภัทราพร  สันตะละ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวแพรวา  สุขสนาน
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

นางสาวสุตาภัทร  รักษ์ธรรมมั่น
ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์และกิจกรรม

นางสาวศราศิณี  จันทรา
ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์และกิจกรรม

นางสาวธนิฏฐา  สายโยค
ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวอาทิตยา  ไทยโกษา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นายกมลชัย  คำขาวเหลือง
ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ายพงศธร  ทองสุข
ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นายณัชพงศ์  พูลนวม
ผู้ช่วยฝ่ายสารวัตรนักเรียน

นางสาวชมพูพรรณ์  สละกลม
ผู้ช่วยฝ่ายธุรการและเอกสาร