คณะกรรมการสภานักเรียน

นางสาวสิเรียม  เมียน
ประธานสภานักเรียน

นายณฐวิทย์   พยนต์ศิริ
รองประธานสภานักเรียน ฝ่ายประเมินผล

นางสาวเพ็ญรดี  กองณรงค์
เลขาธิการสภานักเรียน

นางสาวปัทมาภรณ์  พูนทวี
เหรัญญิก

นางสาวณพรรพร  ทับแถม
เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าฝ่าย

นายวีรภัทร  สามเกลียว
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

ายวรเมธ  สวัสดิ์ช่วย
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นางสาวธนัญธร   หอมขจร
หัวหน้าฝ่ายศิลป์และกิจกรรม

างสาวอริศรา  เสาวะทอง
หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นายฑีฆวัฒน์  พ่วงตรง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวกฤติยาทิพย์  งาหอม
หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นายกรวีร์  สุดถนอม
หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน

นางสาวฐิติพร  ล้อประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายธุรการและเอกสาร

ผู้ช่วย

นายบัณฑิต  ไชยสงคราม
ผู้ช่วยเลขาธิการสภานักเรียน

นางสาวภัทราพร  สันตะละ
ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวชมพูนุท  โกสมุทร
ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

นางสาวสุตาภัทร  รักษ์ธรรมมั่น
ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์และกิจกรรม

นางสาวศราศิณี  จันทรา
ผู้ช่วยฝ่ายศิลป์และกิจกรรม

นายสัณหณัฐ  สุขประเสริฐ
ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวอาทิตยา  ไทยโกษา
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

นายจรัสพงษ์  เอี่ยมบำรุง
ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ายพงศธร  ทองสุข
ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นายปานฤทัย  กองแก้ว
ผู้ช่วยฝ่ายสารวัตรนักเรียน

นางสาวชมพูพรรณ์  สละกลม
ผู้ช่วยฝ่ายธุรการและเอกสาร