ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
จากอดีต - ปัจจุบัน

 • ชื่อ - นามสกุล : นายสนิท ยี่รงค์

 • ตำแหน่ง : ครูใหญ่

 • ระยะเวลา : 3 มิถุนายน 2497 - 1 มิถุนายน 2508

 • ชื่อ - นามสกุล : นายปัญญา ใบแย้ม

 • ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่

 • ระยะเวลา : 1 มิถุนายน 2508 - 12 มกราคม 2531

 • ชื่อ - นามสกุล : นางสาวขันเยาว์ เทหมาศ

 • ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่

 • ระยะเวลา : 12 มกราคม 2531 - 31 ตุลาคม 2533

 • ชื่อ - นามสกุล : นายวิศรุต สนธิชัย

 • ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : 1 พฤศจิกายน 2533 - 6 พฤศจิกายน 2539

 • ชื่อ - นามสกุล : นายสรรค์ ศรีวิสุทธิ์

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : 7 พฤศจิกายน 2539 - ธันวาคม 2542

 • ชื่อ - นามสกุล : นายชำนิ แซ่ตั้ง

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : ธันวาคม 2542 - พฤษภาคม 2546

 • ชื่อ - นามสกุล : นายบุญนำ เลาหสถิตย์

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : พฤษภาคม 2545 - พฤษภาคม 2549

 • ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ นวลศรี

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : ธันวาคม 2554 - ธันวาคม 2555

 • ชื่อ - นามสกุล : นายสวัสดิ์ เสาหงษ์

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : ธันวาคม 2551 - ธันวาคม 2554

 • ชื่อ - นามสกุล : นายประสิทธิ์ นวลศรี

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : ธันวาคม 2554 - ธันวาคม 2555

 • ชื่อ - นามสกุล : นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : ธันวาคม 2555 - 8 ธันวาคม 2558

 • ชื่อ - นามสกุล : ดร.สมชัย สินแท้

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : 9 ธันวาคม 2558 - 30 กันยายน 2565

 • ชื่อ - นามสกุล : นายวสันต์ บรรลือทรัพย์

 • ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

 • ระยะเวลา : 3 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน