กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุจิตรา โกศัยภัทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาต คงกะเรียน
ครู คศ.3

นางสาวศรีประภา บำรุงสุข
ครู คศ.2

นายปัญญา พานศรี
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ กิมเล็ก
ครู คศ.2

นางสาวปุณิชา คุ้มสอาด
ครู คศ.2

นางสาวธัญจิรา สุวรรณสอาด
ครู คศ.2

นายไกรสร ภู่เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวภิญญดา คนึงคิด
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา คงเหมาะ
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีรา ค้าดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรรัตน์ บุญมี
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมรัตน์ มีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัชชา เฉลิมรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุเกียร แซ่ตั้ง
ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน

Mr. Jason Alan Proctor
ครูต่างชาติ

Mr. Omar Llopis
ครูต่างชาติ

Mr. Cho Li-Yang
ครูต่างชาติ

Mr. Tandin DorJi
ครูต่างชาติ

Miss. Huang Ching-Wen
ครูต่างชาติ