กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุจิตรา โกศัยภัทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปาริชาต  คงกะเรียน
ครู คศ.3

นายปัญญา พานศรี
ครู คศ.3

นางสาวศรีประภา  บำรุงสุข
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ  กิมเล็ก
ครู คศ.2

นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
ครู คศ.2

นางสาวธัญจิรา  สุวรรณสอาด
ครู คศ.2

นายไกรสร  ภู่เจริญ
ครู คศ.1

นางสาวภิญญดา  คนึงคิด
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา  คงเหมาะ
ครู คศ.1

นางสาวกานต์ธีรา  ค้าดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรรัตน์  บุญมี
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมรัตน์  มีทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัชชา   เฉลิมรัตน์
ครูผู้ช่วย

Mr. Omar  Llopis
ครูต่างชาติ

Mr. Cho  Li-Yang
ครูต่างชาติ

Miss.CHAN  Yahui
ครูต่างชาติ