กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิชญ์ธิดา รื่นแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัตนาวัลย์ นิธิภัคนันท์
ครู คศ.3

นางสิริรัตน์ วิริยาภรณ์ประภาส
ครู คศ.
3

นางสาวศิวพร แก้วเกตุ
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ยิ้มน้อย
ครู คศ.1

นายภัทร ประทับทอง
ครู คศ.1

นางสาวณิชกานต์ อรชร
ครู
คศ.1

นางสาวเอมอร เผ่าพันธ์
ครู
ผู้ช่วย