กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิชญ์ธิดา  รื่นแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางรัตนาวัลย์  นิธิภัคนันท์
ครู คศ.3

นางสิริรัตน์  วิริยาภรณ์ประภาส
ครู คศ.3

นางสาวศิวพร  แก้วเกตุ
ครู คศ.2

นางสาวสุนิสา  ยิ้มน้อย
ครู คศ.1

นายภัทร  ประทับทอง
ครู คศ.1

นางสาวณิชกานต์  อรชร
ครู คศ.1

นางสาวเอมอร   เผ่าพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายมานะศักดิ์   นุ่นแก้ว
ครูผู้ช่วย