กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธนิสรา  ระวังวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแวววรรณ  จันทร์ชูกลิ่น 

ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี  จิรนันทสุพงษ์  

ครู คศ.3

นางสาวรสิตา  แก้วคำ
ครู คศ.3

นางสาวปรวรรณ  อ่ำช่วย

ครู คศ.2

นายธาตรี ชีถนอม
ครู คศ.2

นายลิขิต  สาจันทร์

ครู คศ.2

นางวสาวี  กิมใช่ยัง
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร  ชีถนอม
ครู คศ.2

นายธนพงษ์   ลิมปจีระวงษ์
ครู คศ.2

นายชวกร  คงกะเรียน

ครู คศ.2

นางสาวกัลยกร  ลีลาศ
ครู คศ.2

นางฐิติมา  ยอดมณี

ครู คศ.2

นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
ครู คศ.2

นางสาวอารยา  โพธิ์ทอง
ครู คศ.1

นางสาวรัตวลัญช์   ยนปลัดยศ
ครู คศ.1

นางสาววณิดา  ต่วนศิริ
ครูผู้ช่วย

นายศุภวิชญ์  หยุดรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทวัน   มิลินทานุช
ครูผู้ช่วย

นางสาววาสนา   ช้างเพ็ชร
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศรา   เย็นใส
ครูผู้ช่วย