กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธนิสรา ระวังวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ว่าที่ ร.ต.สมชัย นารโท
ครู คศ.3

นายรัชฎ์ คงกะเรียน
ครู คศ.3

นายบรรจง มาพิจารณ์

ครู คศ.3

นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น

ครู คศ.3

นางสาวดวงฤดี จิรนันทสุพงษ์

ครู คศ.3

นางสาวรสิตา แก้วคำ
ครู คศ.3

นายนรเทพ ชนะ
ครู คศ.2

นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วย

ครู คศ.2

นายธาตรี ชีถนอม
ครู คศ.2

นายลิขิต สาจันทร์

ครู คศ.2

นางวสาวี กิมใช่ยัง
ครู คศ.2

นางสาวปาริฉัตร ชีถนอม
ครู คศ.2

นางสาวกัลยกร ลีลาศ
ครู คศ.1

นางฐิติมา ยอดมณี

ครู คศ.1

นายยิ่งโรจน์ เทพอาสา
ครู คศ.1

นางสาวอารยา โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัตวลัญช์ ยนปลัดยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาววณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้ช่วย

นายศุภวิชญ์ หยุดรัตน์
ครูผู้ช่วย

นายฐิติ สุขพันธ์
ครูอัตราจ้าง