กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชายไทย  วงจรัส 

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุมาลี  จันทร์ศรี

ครู คศ.3

นายบุญรอด  อยู่ศิริ

ครู คศ.2

นายวัณณุวรรธน์  หอมฤทธิ์
ครู คศ.2