กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชายไทย วงจรัส

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุมาลี จันทร์ศรี

ครู คศ.3

นายบุญรอด อยู่ศิริ

ครู คศ.2

นายวัณณุวรรธน์ หอมฤทธิ์
ครู คศ.1