กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกาจสุภัท  รื่นแก้ว 

ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเกษิรี  บุญเพ็ชร
ครู คศ.2

นายสุรเทพ  วงศ์ภักดี
ครูผู้ช่วย

นายเชษฐพงศ์  สีลางาม
ครูผู้ช่วย