กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกาจสุภัท รื่นแก้ว

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเกษิรี บุญเพ็ชร
ครู คศ.2

นายณภัทร ศิริอำพันธ์
ครู คศ.1

นายสุรเทพ วงศ์ภักดี
ครูผู้ช่วย