กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายกาจสุภัท  รื่นแก้ว 

ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเกษิรี  บุญเพ็ชร
ครู คศ.2

นายณภัทร  ศิริอำพันธ์
ครู คศ.1

นายสุรเทพ  วงศ์ภักดี
ครูผู้ช่วย