กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายวุฒิพงษ์  ศิริวัฒน์ 

ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางดวงจิต  บุญกาวิน       

ครู คศ.3

นางสาวสาวิณี  อ่วมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาววนัสกรณ์  คงศรี
ครู คศ.2

นางสาวจตุพร  พี่งพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวอุมาพร  เรืองโรจน์
ครู คศ.1

นายสมรักษ์  สีคำ
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ  ปาดศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญชลี  สุขเกษม
พนักงานราชการ

นางสาวหัทยา   จีนแพ้ว
ครูอัตราจ้าง