กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายวุฒิพงษ์ ศิริวัฒน์

ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสงบ สอนสาย
ครู คศ.3

นางดวงจิต บุญกาวิน

ครู คศ.3

นางสาวสาวิณี อ่วมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาววนัสกรณ์ คงศรี
ครู คศ.2

นางสาวอุมาพร เรืองโรจน์
ครู คศ.1

นางสาวจตุพร พี่งพงษ์
ครู คศ.1

นายสมรักษ์ สีคำ
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี สุขเกษม
พนักงานราชการ