อัตลักษณ์ของโรงเรียน

พระเกี้ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมาย "พระเกี้ยวน้อย" เป็นตราประจำโรงเรียนซึ่งเป็นตราประจำรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เรียกว่า "จุลมงกุฏ" พระเกี้ยวน้อย ประกอบไปด้วย "เกี้ยว" คือ เครื่องประดับศีรษะและหมอนรองพระเกี้ยวสีชมพู ซึ่งหมายถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 • อักษรย่อ : ต.อ.พ.ป.

 • ปรัชญา : ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

 • คำขวัญ : งานดี เรียนดี มีวินัย

 • สีประจำโรงเรียน : ชมพู - น้ำเงิน

 • อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : เน้นวิชาการ คุณธรรมดี วิถีพอเพียง

 • เอกลักษณ์ของสถานศึกษา : เป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมตามมาตรฐานสากล พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถีงและเท่าเทียม

 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา