อัตลักษณ์ของโรงเรียน

พระเกี้ยว 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้เครื่องหมาย "พระเกี้ยวน้อย" เป็นตราประจำโรงเรียนซึ่งเป็นตราประจำรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เรียกว่า "จุลมงกุฏ" พระเกี้ยวน้อย ประกอบไปด้วย "เกี้ยว" คือ เครื่องประดับศีรษะและหมอนรองพระเกี้ยวสีชมพู ซึ่งหมายถึง วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมตามมาตรฐานสากล พร้อมเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ (Mission)