อาคารสถานที่

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

อาคารเพชร

อาคารเพทาย

อาคารไพลิน

อาคารโกเมน

สนามฟุตซอล

ศาลานั่งพักบริเวณสนามฟุตซอล

โรงอาหาร

โรงอาหาร

ศาลาสำหรับนั่งพัก

สนามฟุตบอล

ห้องประชาสัมพันธ์

ธนาคารโรงเรียน